ساتنا(بانک صادرات)

ساتنا چیست؟

ساتنا (سامانه تـسویه نـاخالص آنی) سیستمی است که به مشتریانِ یک بانک امکان می دهد با مراجعه به شعب بانک خود، هر حواله ای را به هر حسابی در هر بانکی به صورت «همانروز» انجام دهند. ساتنا جایگزین مناسبی برای چکهای رمزدار بین بانکی است که به جای ابزارهای سنتی کاغذی از ارتباطات الکترونیک بین بانکی استفاده می کند.
بر این اساس از طریق سامانه ساتنا، مشتریان بانک صادرات میتوانند با مراجعه به هریک از شعب این بانک، از حساب سپهری خود نزد بانک صادرات به هر حسابی نزد سایر بانکها بصورت الکترونیکی انتقال وجه انجام دهند.

شرایط استفاده از سامانه «ساتنا» در بانک صادرات ایران

- مراجعه مشتری به یکی از شعب بانک صادرات و دریافت فرم دستور پرداخت حواله ساتنا

- تکمیل مندرجات فرم دستور پرداخت در 2 نسخه(بانک ومشتری) و ارا ئه آن به همراه مدارک احراز هویت و سایر مدارک به متصدی شعبه(پذیرش صد ورحواله ازطریق ساتنا صرفاً ازطریق دستورپرداخت وامضاء فرم آن توسط مشتری امکان پذیرمی باشد)

- صادر کننده دستور پرداخت (حواله دهنده از طریق ساتنا) می بایست نزد با نک صادرات دارای حساب سپهری با شد و با مر ا جعه به هریک از شعب سپهری می تواند به حساب سایر بانکها انتقال وجه نماید.

- دستور پرداخت صادرشده پس از پذیرش آن توسط بانک قطعی و غیرقابل برگشت بوده و بانک متعهد است در تاریخ درخواست شده توسط مشتری وجه را به بانک ذینفع(مقصد)ارسال نماید.

- مسئولیت واریز وجه انتقال داده شده، به حساب ذینفع در تاریخ دستورپرداخت برعهده بانک ذینفع (مقصد) است و در این خصوص مسئولیتی متوجه بانک پذیرنده دستور پرداخت نمی با شد.

- حواله های «ساتنا» حداکثر تا پایان روز کاری که مشتری درخواست داده است به حساب مقصد واریز می شود.

- در حال حاضر حواله های ساتنا محدودیتی از نظر مبلغ ندارند و بابت ارائه خدمات ساتنا کارمزدی از مشتریان دریافت نمیشود.

- مسئولیت عواقب ناشی از هرگونه خطا یا اشتباه در مندرجات فرم دستور پرداخت برعهده صادر کننده (مشتری) آن است.

- درصورتیکه به هر دلیل (مسدودی حساب مقصد، اشتباه در مشخصات حساب مقصد و نظایر آن) امکان واریز وجه به حساب ذینفع ذکر شده در متن دستور پرداخت وجود نداشته باشد بانک مقصد وجه مورد انتقال را حداکثر تا پایان روزکاری بعد به بانک مبداء عودت خواهد داد .

- ساعت پذیرش دستور پرداخت: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 لغایت 12:30 و روز پنجشنبه از ساعت 8:30 لغایت 11:30 می باشد.

- شماره تلفن های 88833707 و 84762908 جهت پاسخگویی مشتریان در سامانه ساتنا اعلام می گردد.

/ 0 نظر / 168 بازدید