تنزیل اسناد اعتبارات و بروات صادراتی

شعب ارزی بانک صادرات ایران آمادگی دارند تا تعهدات اسناد مدت دار اعتبارات اسنادی و بروات ارزی تعهد شده توسط خریدار خارجی و یا بانکهای کارگزار و شعب خارج از کشور را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری ( خرید دین) تنزیل نموده نسبت به پرداخت وجه آن به فروشندگان ایرانی اقدام نمایند. تنزیل اسناد به دو صورت "با حق رجوع به فروشنده " و " بدون حق رجوع به فروشنده" با توجه به وضعیت اعتباری مشتری و با استفاده از عقد خرید دین صورت می پذیرد.

شرایط عمومی:

- اعتبار اسنادی صادراتی می بایست از نوع اعتبار غیر قابل برگشت باشد.

- ذینفع (‌صادرکننده) جزوه مشتریان خوش نام و اعتباری شعب این بانک باشد.

- بانک گشاینده اعتبار اسنادی مورد قبول این بانک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

- متقاضی دارای شرایط عمومی صادرکنندگان مندرج در دستورالعمل ها و مقررات صادرات و واردات باشد.

- متقاضی فاقد بدهی سررسید گذشته و معوق باشد.

شرایط اختصاصی:

- اسناد حمل اعتبار اسنادی صادراتی و یا بروات اسنادی وصولی معامله گردیده و مورد قبول بانک گشاینده اعتبار قرار گرفته باشد.

- تعهد پرداخت وجه اسناد در سررسید مقرر توسط بانک گشاینده ویا تایید کننده صادر گردیده باشد.

- درخصوص اعتباراتی که حمل به دفعات آن مجاز می باشد انعقاد قرارداد و تنزیل اسناد پس از ارسال کل کالا صورت خواهد پذیرفت.

- نرخ سود تسهیلات اعطایی حداقل 5/3 درصد بالای نرخ لایبور می باشد.

مراحل اجرا:

- درخواست متقاضی از شعبه جهت تنزیل اسناد اعتبار مدت دار صادراتی و یا برات اسنادی که مبلغ آن در سررسید معین به شعبه ارزی بانک پرداخت می گردد.

- کنترل و اطمینان از معامله اسناد و پذیرش بدهی توسط خریداران خارجی و یا بانکهای کارگزار توسط شعب ارزی.

- ارجاع درخواست متقاضی به ارکان اعتباری و اخذ مصوبه تسهیلاتی

- تکمیل فرم تعهدنامه خرید دین توسط متقاضی

- پرداخت وجه اسناد پس از کسر کارمزد تسهیلات به متقاضی.

/ 0 نظر / 54 بازدید